Hướng dẫn quy trình cấp rỗng

Bước 1: Khách hàng đăng ký vỏ tại quầy cấp vỏ

Bước 2: Khách hàng sang quầy thương vụ đổi lệnh, in lệnh lấy vỏ

Bước 3: Khách hàng cầm lệnh lấy vỏ ra cổng, in phiếu tác nghiệp lấy vỏ

Bước 4: Khách hàng đưa phiếu tác nghiệp cho xe nâng gắp vỏ lên xe và đóng dấu xác nhận của xe nâng

Bước 5: Bộ phận giám định kiểm tra container đầu ra ở cổng 1 lần nữa và xác nhận trên phiếu tác nghiệp

Bước 6: Khách hàng cầm phiếu tác nghiệp ra bộ phận cổng để in phiếu giao nhận (EIR)